Quyết định 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2020, Phê duyệt Chương trình ‘‘Bảo vệ và phát triển các Dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 – 2030’’

Quyết định 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2020, Phê duyệt Chương trình ‘‘Bảo vệ và phát triển các Dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 – 2030’’. Tải về