Thực hiện hỗ trợ vật tư phân bón, trang phục truyền thống dân tộc Si La, năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025, tỉnh Điện Biên có dân tộc Si La được thụ hưởng chính sách. Nội dung chính sách có hỗ trợ các điều kiện để ổn định đời sống và phát triển sản xuất; hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Trang phục truyền thống của người dân tộc Si La

Ngày 03/7/2019, tại bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên thực hiện nghiệm thu hỗ trợ cho 49 hộ; hỗ trợ vật tư phân bón, hỗ trợ trang phục truyền thống dân tộc Si La, hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ bản, với tổng kinh phí trên 170.000.000 đồng. Nhằm giúp các hộ ổn định sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn

Hình ảnh nghiệm thu trang phục và phân bón của dân tộc Si La

Quàng Cần