Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên;

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ''Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021'' trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tải về