Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án ''Hỗ trợ hoạt  động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025'' trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tải về