Thực hiện hỗ trợ vật tư phân bón, trang phục truyền thống dân tộc Si La, năm 2019

Đăng ngày 13 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025, tỉnh Điện Biên có dân tộc Si La được thụ hưởng chính sách. Nội dung chính sách có hỗ trợ các điều kiện để ổn định đời sống và phát triển sản xuất; hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Trang phục truyền thống của người dân tộc Si La

Ngày 03/7/2019, tại bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên thực hiện nghiệm thu hỗ trợ cho 49 hộ; hỗ trợ vật tư phân bón, hỗ trợ trang phục truyền thống dân tộc Si La, hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ bản, với tổng kinh phí trên 170.000.000 đồng. Nhằm giúp các hộ ổn định sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn

Hình ảnh nghiệm thu trang phục và phân bón của dân tộc Si La

Quàng Cần

Tin mới nhất

Quyết định 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2020, Phê duyệt Chương trình ‘‘Bảo vệ và phát triển các Dân tộc...(16/04/2020 9:58 CH)

Nghị quyết 12/NQ-CP 2020 thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số, miền núi(30/03/2020 9:58 CH)

Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...(30/03/2020 9:17 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019(01/10/2019 10:45 CH)

Thực hiện hỗ trợ vật tư phân bón, trang phục truyền thống dân tộc Si La, năm 2019(13/07/2019 3:11 CH)

°
1016 người đang online