Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 15 - 03 - 2019
100%

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên để phân bổ vốn cho các huyện thực hiện tiểu dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất; tải về

Tin mới nhất

Thực hiện hỗ trợ vật tư phân bón, trang phục truyền thống dân tộc Si La, năm 2019(13/07/2019 3:11 CH)

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên(15/03/2019 5:14 CH)

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên(15/03/2019 5:06 CH)

Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc(14/03/2019 10:44 CH)

Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ(14/03/2019 4:19 CH)

°
4973 người đang online