Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc

Đăng ngày 14 - 03 - 2019
100%

Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc, về việc Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 ( Chương trình 135 ) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; tải về

Tin mới nhất

Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019(01/10/2019 10:45 CH)

Thực hiện hỗ trợ vật tư phân bón, trang phục truyền thống dân tộc Si La, năm 2019(13/07/2019 3:11 CH)

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên(15/03/2019 5:14 CH)

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên(15/03/2019 5:06 CH)

Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc(14/03/2019 10:44 CH)

°
1369 người đang online